.:: Stanowiska ::.


STANOWISKA

 1. Henryk Doering            Wójt Gminy Krokowa
 2. Jaros?aw Bia?k                Zast?pca Wójta Gminy Krokowa
 3. ------------------                  Sekretarz Gminy Krokowa
 4. Ewa Szyma?ska              Skarbnik Gminy Krokowa


I.  REFERAT  FINANSÓW  I  BUD?ETU

 1. Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu - Ewa Szyma?ska.
 2. Z-ca Skarbnika Gminy / Z-ca Kierownika Referatu - El?bieta ?uk.
 3. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci i prowadzenia kasy - Katarzyna Komkowska.
 4. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci - Danuta Pieper.
 5. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci  i op?at lokalnych- Joanna Jeka.
 6. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci - Krystyna Kohnke.
 7. Stanowisko ds. podatków i op?at - Teresa Kwiatkowska.
 8. Stanowisko ds. podatków,  op?at i administracyjnych - Wanda Ceynowa.
 9. Stanowisko ds. kontroli wewn?trznej, podatków i op?at - Anna Nowak.
 10. Stanowisko ds. podatków i op?at administracyjnych - Anita Rigga
 11. Stanowisko ds. ksi?gowo?ci - El?bieta Maszke

II.  REFERAT  ROZWOJU   LOKALNEGO   I   INTEGRACJ   EUROPEJSKIEJ

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. obs?ugi projektów - Grzegorz Zaczek. 
 2. Stanowisko ds. zamówie? publ. i rozlicze? projektów - Mariusz Domachowski.
 3. Stanowisko ds. obs?ugi projektów - Piotr Ciskowski.

IIIREFERAT  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  I  GEODEZJI

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. prawnio-administracyjnych - Maria Rozbicka-Szyndler.
 2. Stanowisko ds. architektury i urbanistyki - Teresa Szulc.
 3. Stanowisko ds. geodezji - Jolanta Ebertowska.
 4. Stanowisko ds. administracyjnych  - Dorota Herta

IV.  REFERAT  O?WIATY,  KULTURY,  TURYSTYKI  I  SPORTU

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. o?wiatowych - Izabela Adamczyk.
 2. Stanowisko ds. kultury, sportu i inwestycji so?eckich - Krzysztof Wi?niewski.
 3. Stanowisko ds. turystyki, zdrowia, rozlicze? transportu i ?aczno?ci. - Krzysztof Obszy?ski.

V. REFERAT  SPRAW  OBYWATELSKICH   I  ORGANIZACJI 

 1. Kierownik Referatu - Krzysztof Roc?awski.
 2. Stanowisko ds obywatelskich i wojskowych - Krystyna Damps.
 3. Stanowisko ds dowodów osobistych administracji i obs?ugi rolnictwa - Luiza Damps-Zawisza.
 4. Stanowisko ds. obs?ugi Rady Gminy - Dominika Olszewska.
 5. Stanowisko ds. kadr i dzia?alno?ci gospodarczej - Gabriela Bia?k.
 6. Stanowisko ds. obs?ugi klientów i dzia?alno?ci gospodarczych - Longina Jeka.
 7. Stanowisko ds. obs?ugi sekretariatu - Alicja Siniczyn.
 8. Stanowisko ds. obs?ugi klientów i elektronicznego obiegu dokumentów - Celina Baranowska
 9. Stanowisko ds. p.po?. i bhp, zarzadania kryzysowego i OC- Ewelina Brzozowska
 10. Stanowisko kierowcy - Tadeusz Boi?ski.
 11. Konserwator - Bogdan Dettlaff
 12. Stanowiska sprz?taczek - Magda Huniewicz, Gra?yna Pawlikowska.
 13. Stanowisko ds. komputerowych i obs?ugi stron internetowych - obs?uga przez firm? Us?ugi informatyczne - Dariusz Kaleta.

VI. REFERAT  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ 

 1. Kierownik Referatu, stanowisko ds. ochrony ?rodowiska - Iwona Tylicka.
 2. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej - Zdzis?aw Ciskowski.
 3. Stanowisko ds. ochrony ?rodowiska - Witold Machalski.
 4. Stanowisko ds. gospodarczych, porz?dkowych i administracyjnych - Natalia Abraham.

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 1. Radca Prawny Urz?du Gminy - Anna Zymni.
 2. Kierownik Urz?du Stanu Cywilnego - Lucjan Gordziej.
 3. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomo?ciami - Melania Kuptz

PE?NOMOCNICY WÓJTA

 1. Pe?nomocnik ds. profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych - Maria ?ebrowska.
 2. Pe?nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Krzysztof Roc?awski

 


Kontakt do admin: urzad@krokowa.pl